REGULAMIN ZABAWY „ZGARNIJ KOMBINEZON”


I) DEFINICJE
1. Organizatorem Zabawy „ZGARNIJ KOMBINEZON” jest PPHU FILTRY z siedzibą w Gdańsku, 80-309, ul. Grunwaldzka 487, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Zabawy, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, udzieli opinii  na temat opublikowany na osi czasu funpage'a Filtry Gdansk na Facebooku: https://www.facebook.com/FiltryToTupl/?ref=hl.
3. Zwycięzcą Zabawy, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest Uczestnik, który poda najtrafniejszą i najbardziej kreatywną opinię, odznaczającą się największym zainteresowaniem Uczestników  i w ostateczności wybraną przez Organizatora Zabawy.
4. Nagroda przyznana Zwycięzcy Zabawy, zwana dalej „Nagrodą” to produkt opisany na osi czasu Filtry Gdansk tj. czarny kombinezon Motul w rozmiarze M.


II) PRZEBIEG ZABAWY
1. Każdy Uczestnik Zabawy musi w czasie jej trwania dodać dwie opinie w komentarzu na temat wskazany w Zabawie tj.:
- opinia nr 1: „Czego brakuje w naszym asortymencie na https://filtrytotu.pl/  (może to być, produkt lub marka)”
- opinia nr 2: „Do czego wykorzystasz kombinezon?”
2. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
3. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który poda najtrafniejszą i najbardziej kreatywną opinię, odznaczającą się największym zainteresowaniem Uczestników i w ostateczności wybraną przez Organizatora Zabawy.
4. Organizator ogłosi wyniki konkursu w następnym dniu roboczym od dnia zakończenia konkursu, tj. „30.03.2016” o czym poinformuje na fanpage'u Filtry Gdansk na Facebooku.
5. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
7. W Zabawie jest tylko jedna nagroda dla jednego Zwycięzcy Zabawy.
8. Nagroda nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników Zabawy.

III) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy Inpost, paczkomatem lub kurierem na koszt Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu, stanowiącego Nagrodę w Zabawie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
4. Reklamacje odnośnie przebiegu Zabawy mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: konkurs.filters13@gmail.com, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia Zabawy.
5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.


IV) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Zabawy i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3.  Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs.filters13@gmail.com
5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: konkurs.filters13@gmail.com. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
7. Dane gromadzone podczas realizacji Zabawy będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
8. Uczestnictwo w Zabawie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.


V) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Zabawie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
3. Zabawa nie jest organizowana z udziałem ani też wspierana przez właściciela serwisu Facebook.
4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie Zabawy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.